Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ :

Настоящите Общи условия са валидни и приложими само за Клиенти на сайта на ЧЕЪР СЕЛЕКТ ЕООД, намиращ се на уеб страница:www.chairsselect.com

Използването на този сайт, се счита за съгласие с посочените условия. ЧЕЪР СЕЛЕКТ  си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като всяка  промяна се публикува на сайта.

Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.chairsselect.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на ЧЕЪР СЕЛЕКТ ЕООД.

С цел закупуването на продукти Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. ЧЕЪР СЕЛЕКТ ЕООД използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка.

Актуална информация за поддържаните и предлагани стоки и услуги, потребителите могат да намерят в Интернет страницата на ЧЕЪР СЕЛЕКТ ЕООД –www chairsselect.com, както и на телефон:

+359 887 313 019,

Общите условия на ЧЕЪР СЕЛЕКТ ЕООД се прилагат за всички сделки между ЧЕЪР СЕЛЕКТ и негови Клиенти –физически и юридически лица по повод на предлагани от ЧЕЪР СЕЛЕКТ ЕООД  стоки и услуги.

Общите условия действат не по-късно от момента на предаване на стоките/услугите.

ОФЕРТИ И ПОРЪЧКИ

Офертите на ЧЕЪР СЕЛЕКТ  са обвързващи до изтичане на определения в тях срок. Условията по офертите са конфиденциални и се отнасят само и единствено до Клиента, за когото е изготвена. Всякакви устни договорки, включително такива между Клиента и служители на ЧЕЪР СЕЛЕКТ, имат сила след надлежното им писмено потвърждение от страна на ЧЕЪР СЕЛЕКТ.

Поръчкаите могат да бъдат направени по следния начин:

– в интернет страницата –www.chairsselect.com

–   в писмена форма по e-mail с изрично посочване на стоката-info@chairsselect.com

–   на телефон за поръчки: +359 887 313 019

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКИ:

ЧЕЪР СЕЛЕКТ извършва безплатна доставка до адрес на Клиента .

Поръчаните от Клиента продукти ще бъдат доставени на посочения от него адрес в срок както следва:

– Всички поръчки, направени на www.chairsselect.com или на телефон за поръчки +359 887 313 019, се доставят до 5 работни дни.

Продукти, които не се подържат на склад и са с удължен срок на доставка. Този срок е различен  и зависи от срока на доставка на производителя, като най-често е между 15 и 30 работни дни. ЧЕЪР СЕЛЕКТ не се ангажира с точен час на доставка. Доставките се изпълняват в рамките на работния ден.

При промяна на срока за доставка по дадена поръчка, Клиентът ще бъде предварително уведомен с телефонно обаждане или информация изпратена по e-mail.

Предаването на стоките на Клиента се удостоверява с двустранно подписана експедиционна бележка или Приемо-предавателен протокол. Клиентът се задължава да оказва съдействие във връзка с доставката, както и да уведомява за обстоятелства, които могат да затруднят доставката.

Стоките се доставят с качество и с опаковка, според действащите изисквания за съответния вид стока.

Клиентът се задължава да използва стоките в съответствие с тяхното предназначение и спазвайки точно предоставените му инструкции за употреба.

Предлаганите от ЧЕЪР СЕЛЕКТ  стоки са с ниво на безопасност, съгласно действащите норми за безопасност, инструкции за експлоатация и всяко друго писмено указание, дадено от производителя на конкретната стока.

ЧЕЪР СЕЛЕКТ ЕООД  не отговаря за неизпълнение в широк смисъл, причинено от форсмажорен случай (непреодолима сила, случайно събитие или друго обстоятелство извън контрола на ЧЕЪР СЕЛЕКТ ЕООД).При форсмажорен случай, Клиентът няма право да отменя/отказва приемането на доставки, извършени със забавяне.

Собствеността на стоките преминава върху Клиента с пълното изплащане на всички суми, дължими от Клиента, с оглед на отношенията му с ЧЕЪР СЕЛЕКТ ЕООД.

МОНТАЖ

  • Монтаж на столове:

ЧЕЪР СЕЛЕКТ предлага  монтаж на всички видове столове, стойността на монатжните разходи за гр.София е 10.00 (десет лева) без ДДС за монтаж на всеки стол . За всички останали региони в България, стойността на монтажните разходи е:  15.00 (петнадесет лева) без ДДС лева за монтаж на всеки стол.

  • Монтаж на корпусна мебел:

Цената за монтаж е 6% от стойността  без ДДС на закупените мебели.

 ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

Цените, обявени на страницата на ЧЕЪР СЕЛЕКТ ЕООД са с включено ДДС.

Клиентът заплаща на ЧЕЪР СЕЛЕКТ стоките по цени, в сила към датата на извършване на продажбата или по други цени, изрично и предварително писмено договорени между страните. Клиентът се съгласява, че ЧЕЪР СЕЛЕКТ може да променя едностранно обявените цени на стоките, като промяната влиза в сила незабавно след уведомяването, което се счита за извършено чрез обявяването на новите цени в Интернет страницата на ЧЕЪР СЕЛЕКТ-www.chairsselect.com

Продуктите на ЧЕЪР СЕЛЕКТ ЕООД  могат за бъдат заплатени по няколко начина, в зависимост от предпочитанията на клиента:

  • Наложен платеж:

Плащане в момента на доставка

  • По банка:

Извършване на банков превод по сметка на ЧЕЪР СЕЛЕКТ

  • В брой:в офиса на ЧЕЪР СЕЛЕКТ

РЕКЛАМАЦИИ

Рекламации за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени при приемане на стоките от Клиента. В противен случай, стоките се считат за приети. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, ЧЕЪР СЕЛЕКТ предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство, като транспортните разходи по връщането на стоката са за сметка на ЧЕЪР СЕЛЕКТ.

Рекламации за недостатъци, които не е било възможно да бъдат установени в момента на доставката, могат да бъдат предявени в сроковете съгласно българското законодателство.

При наличие на рекламация, Клиентът трябва да подаде сигнал устно или писмено на тел.поръчки (+359 887 313 019), или на и-мейл- info@chairsselect.com. При подаване на рекламация, Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава рекламацията:

– касова бележка или фактура,

– снимков материал

– други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното.

Вследствие на рекламацията ЧЕЪР СЕЛЕКТ  регистрира и предприема необходимите действия съгласно действащото законодателство. В случай, че Клиентът не предяви рекламация пред ЧЕЪР СЕЛЕКТ в законовите срокове, то това се приема за одобрение на стоките.

За стоките, за които има търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват в съответствие с условията на гаранцията.

 ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Стоките се доставят с качество и с опаковка, според действащите изисквания за съответния вид стока.

Съгласно ЗЗП, всички продукти имат минимум 2-годишна Законова гаранция. Гаранционният срок на всеки артикул е изрично упоменат. Издадената от ЧЕЪР СЕЛЕКТ ЕООД фактура има ролята на гаранционна карта. Гарационна карта може да се издаде и допълнително – при поискване от Клиента.

В гаранционния срок се отстраняват безплатно всички повреди, възникнали в следствие на фабричен дефект, по време на нормална експлоатация.  Причината за повредата се установява и признава само от упълномощен представител на фирмата.

Не се признава правото на гаранционен ремонт при:

  1. Неправилно използване или приложение.
  2. При недобросъвестно съхранение на изделието.
  3. При правен опит да се отстранят дефектите от купувача или други неопълномощени лица.
  4. Ако доставено изделие се предостави за гаранционно обслужване  и сервиза установи, че е правен опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или клиент, клиентът дължи заплащане на отстранените дефекти след извършване на гаранционния ремонт.

Клиентът се задължава да използва стоките в съответствие с тяхното предназначение и спазвайки точно предоставените му инструкции за употреба (ако такива инструкции съществуват).

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

При регистрация на интернет страницата www.chairsselect.com, Клиентът може да се възползва от обявената 5% отстъпка за регистрация и първа поръчка, като тя не се комбинира с други отстъпки и промоции към датата на  направената регистрация.

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни или допълвани едностранно от ЧЕЪР СЕЛЕКТ, като промените се обявяват в Интернет страницата на ЧЕЪР СЕЛЕКТ.

Датата на влизане в сила на промяната/допълнението се указва изрично, в случай че е различна от датата на обявяване в Интернет страницата на ЧЕЪР СЕЛЕКТ.

Търговските условия на Клиента не са приложими за ЧЕЪР СЕЛЕКТ, освен ако страните не уговорят писмено друго.

За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

За повече въпроси и уточнения се свържете с нас на : info@chairsselect.com  и тел.+359 887  313 019