ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Тази политика за защита на личните данни е изготвена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/679“ или „ОРЗД“).
Ние разбираме, че личните Ви данни и защитата на информацията, която споделяте с нас, е изключително важна. Затова и нашата Политика за защита на личните данни описва как обработваме данните Ви и какви са мерките, които предприемаме, за да ги защитим.
Настоящата политика се отнася за Вас, в случай че ни предоставяте лични данни по телефона (чрез обаждане или SMS), в онлайн регистрационна форма, по пощата или чрез куриер, през социалните мрежи, в корпоративен или промоционален уебсайт, през мобилно приложение или по друг начин. Политиката ни за защита на личните данни е израз на готовността ни да защитаваме личната ви информация.
Информация относно Администратора на лични данни
Чл.1. (1) Чеър Селект ЕООД (Дружеството) е администратор на лични данни, регистриран в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 200949599, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Маломир 1А и оператор на интернет страницата: https://chairsselect.com/.
(2) Настоящата политика цели да разясни и представя информация и условията за упражняването на правата на физическите лица във връзка със защитата на личните им данни, които се обработват от Чеър Селект ЕООД във връзка с дейността на дружеството.
(3) Политиката има за цел да Ви информира за дейностите по обработване на Вашите лични данни, целите, за които се обработват те, мерките и гаранциите за защита на данните, Вашите права и начина, по който можете да ги упражнявате в съответствие с изискванията на ОРЗД и релевантното приложимо законодателство на Европейския съюз и Република България.
(4) В изпълнение на Политиката за защита на личните данни в Чеър Селект ЕООД и на целите на Общия регламент относно защитата на данните и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), Дружеството обработва Вашите лични данни, като спазва следните принципи:

 1. законосъобразност, добросъвестност и прозрачност
 2. ограничение на целите
 3. свеждане на данните до минимум
 4. точност
 5. ограничение на съхранението
 6. цялостност и поверителност
  Информация относно компетентния надзорен орган
  Чл.2. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
 7. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 8. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 9. Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 10. Телефон: 02 915 3 518
 11. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 12. Уеб сайт: www.cpdp.bg
  Чл.3. По смисъла на настоящата политика:
 13. „Лични данни“ – са всяка информация, отнасяща се до клиентите (физически лица и физическите лица, представляващи юридическите) на Чеър Селект ЕООД, както и тази, свързана с нейните служители, които са идентифицирани, или чрез която същите могат да бъдат идентифицирани пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
 14. „Субект на данни“ – физическо лице, което може да бъде идентифицирано в резултат на обработването на личните му данни;
 15. „Обработване на лични данни“ – е всяко действие или съвкупност от действия, които Чеър Селект ЕООД извършва по отношение на личните данни с автоматични или неавтоматични средства (събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване и др.).
 16. „Обработващ лични данни“ – е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на Чеър Селект ЕООД;
 17. „Получател“ – означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която Чеър Селект ЕООД разкрива лични данни, независимо дали е трета страна или не. Публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;
 18. „Съгласие на субекта на данните“ – е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани.
 19. „Нарушение на сигурността на личните данни“ – означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.
  ЛИЧНИ ДАННИ
  Чл.4. Във връзка с дейността ни Чеър Селект ЕООД обработваме лични данни на следните категории лица:
 20. Потребители на стоки и услуги.
 21. Посетители на нашия уебсайт.
 22. Получатели на рекламни съобщения.

Чл.5. С оглед установяване и упражняване на правата ви, Чеър Селект ЕООД обработва следните Ваши лични данни:

 1. Данни относно вашата идентичност – вашите имена;
 2. Ваши лични данни за контакт – телефон и електронен адрес (e-mail), постоянен адрес и друг, посочен от Вас адрес;
 3. Друга информация: компания, позиция, бизнес сектор, както и всякаква обратна връзка, която ни предоставяте по пощата, телефона, имейл или чрез съобщения в социалните мрежи;
 4. Информация за устройството или устройствата, които използвате или сте използвали за достъп до нашия сайт (напр. марка и модел на вашето устройство, операционна система, браузър или IP адрес).
 5. Подробности за имейлите и други електронни съобщения, които получавате от нас, включително дали тези съобщения са били отворени и дали сте кликвали върху някоя от връзките (линкове) в тях. Искаме да бъдем сигурни, че нашите съобщения са полезни и важни за Вас, така че в случай че не ги отворите и не кликнете върху връзка (линк) в тях, ние знаем, че трябва да подобрим информацията, която ви изпращаме.
 6. Информация от други източници, като например наши партньори, специализирани компании, които предоставят информация за клиентите си с тяхно съгласие, в явен или анонимизиран вид (напр. компании за маркетингови или клинични проучвания, финансови институции, социални мрежи и др.), вкл. и информация за Вас, която е публично достъпна.
 7. „Бисквитки“, както и други проследяващи устройства
  Така наречените сесийни (временни) „бисквитки“ се използват, доколкото това е необходимо, за да се осигури сигурно и ефективно функциониране на интернет страницата ни и нейното използване. Съхраняването на сесийни „бисквитки“ на крайни устройства или потребителския приложен софтуер, предназначен за разглеждане на информационни ресурси (Уеб браузъри) е изцяло под контрола на потребителя. Свързаната с „бисквитките“ информация се съхранява от страна на сървъра след HTTP сесии в сервизните дневници не по-дълго от времето, необходимо за приключване на специфичната цел, която се обработва, или доколкото е предвидено в закон.
 8. Използваме Google Analytics като инструмент за наблюдение (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Google Analytics използва „бисквитки“, които ни позволяват да следим броя на посетителите на интернет страницата, техния източник и да анализираме колко често и как се използва съдържанието на уебсайта. Можете да инсталирате инструмент за отказ, предотвратяващ събирането на подобна информация от посещението ви (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en)
 9. Приставки за социални медии (plug-ins)
  Използваме социални медии за популяризиране на дейността на дружеството. Всяка социална медийна платформа има собствена политика за поверителност и обработва вашите лични данни.
 10. Facebook
  Когато посещавате уебсайта ни, Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) разпознава вашия профил и осъществява директна връзка между вашия браузър и профила ви във Facebook. По този начин платформата на Facebook получава информация за вашия IP адрес от посещението ви на нашия уебсайт. За повече информация можете да откриете политиката за поверителност на Facebook тук: https://www.facebook.com/policy.php Друга информация, която се обработва от нас и Facebook съвместно, е тази, която ни е предоставена във връзка с нашата Facebook страница. Имаме достъп до анонимна статистика за дейностите, които се осъществяват на нашата Facebook страница, като категорично не можем да свържем или идентифицираме специфичен профил чрез тези данни.
  Чл.6. (1) Чеър Селект ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
 11. разкриват расов или етнически произход
 12. разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации
 13. генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
  (2) Личните данни са събрани от Чеър Селект ЕООД от лицата, за които се отнасят.
  (3) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
  (4) Дружеството не обработва данни за лица под 16 години, освен с изрично съгласие на техните родители или представители.
  Чл.7. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
  (1) Чеър Селект ЕООД събира и обработва Вашите лични данни въз основа на следното:
 14. Вие сте дали съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели
 15. Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор между нас и Вас
 16. Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни
  (2) Чеър Селект ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите стоки и услуги. Спрямо личните данни, които вие обработвате, използвайки нашите стоки и услуги, Чеър Селект ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни.
  Чл.8. Цели, за които използваме личните данни, които ни предоставяте:
 17. За да Ви изпратим отговор на отправено от Вас запитване за някоя/и от нашите продукти или услуги
 18. За да Ви изпращаме имейли с новини и предложения от компанията
 19. За да Ви изпращаме покани за събития, които организираме – самостоятелно или с наши партньори
 20. За статистически нужди и анализи
 21. За да ни помогнат да разберем повече за Вас като наш клиент, за продуктите и/или услугите, които използвате, за начина, по който ги използвате, както и за да Ви осигурим по-добро обслужване от страна на нашите служители;
 22. За да Ви изпращаме покани за участие в проучвания – онлайн или на хартиен носител.
 23. За да откриваме начини да подобрим нашите продукти, услуги, приложения или уебсайтове.
 24. За създаване на профил в сайта и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на стоките и услугите ни
 25. За индивидуализация на страна по договора
 26. За счетоводни цели
 27. За статистически цели
 28. За защита на информационната сигурност
 29. За обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната стока или услуга
 30. За подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас промоционални оферти за продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас
 31. За абониране за нашите статии, публикувани в блога на сайта ни
 32. За оставяне на коментари под продукти и наши статии, публикувани в блога ни
  ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
  Чл.9. (1) В качеството Ви на физическо лице, чиито данни Чеър Селект ЕООД обработва, Вие имате следните права:
 33. Да получите информация за обработваните ваши лични данни. Имате право на достъп до личните Ви данни, които обработваме за целите, посочени по горе. Ако обработваме тези данни и получим искане от Вас (или от трето лице, упълномощено от Вас), ще осигурим този достъп безплатно. Имате право и да поискате копие от Вашите лични данни, които обработваме. Преди да осигурим достъп до личните данни на Вас или на упълномощено от Вас лице, можем да поискаме доказателство за идентичността, както и подробности за отношенията Ви с нас или с наши партньори, за да можем да открием данните, които се отнасят до Вас.
 34. Да поискате коригиране на събраните за Вас данни, ако същите са некоректни или са претърпели промяна
 35. Да поискате изтриването („да бъдеш забравен“) на събраните за Вас лични данни, с изключение на случаите, в които Чеър Селект ЕООД обработва личните Ви данни при спазване на задължения, произтичащи от закона. Имате право да поискате да заличим личните Ви данни без ненужно забавяне ако:
 36. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани
 37. когато сте оттеглили своето съгласие
 38. когато сте възразили срещу обработването, ако то е незаконосъобразно
 39. когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни
 40. когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество
  При определени условия може да откажем да заличим личните Ви данни, в случаите, предвидени от закона.
 41. Да поискате ограничаване обработването на Вашите лични данни само за целите, за които са събрани – в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, Закона за защита на личните данни и актовете по прилагането им (само в случаите, предвидени в приложимата нормативна уредба и доколкото това не противоречи на нормативните ни задължения за обработване на личните ви данни);
 42. Право на преносимост на Вашите лични данни (само в случаите, предвидени в приложимата нормативна уредба, и доколкото това не противоречи на нормативните ни задължения за обработване на личните ви данни);
 43. Да получите копия на документите с Вашите лични данни, след подаване на искане по образец в офис на Дружеството
 44. По всяко време можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, осъществяван от Чеър Селект ЕООД, като оттеглите съгласието си.
  Чл.10. (1) При нарушаване на правата Ви по Общия регламент относно защитата на данните, ЗЗЛД, Вие имате право във всеки един момент да подадете жалба до съответния надзорен орган, а именно Комисия за защита на личните данни;
  (2) Можете да обжалвате действията и актовете на Чеър Селект ЕООД и обработващите от името на Дружеството и по съдебен ред пред съответния административен съд и пред Върховния административен съд.
  Чл.11. (1) Правата по чл. 9 можете да осъществите, като попълните писмено „Заявление за упражняване на права във връзка със защитата на личните данни“ (Заявлението), което ще ви предоставим при поискване.
  (2) Заявлението може да отправите лично или чрез Ваше изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно на хартиен носител във всеки наш офис, както и по електронен път, по реда на ЗЕДЕУУ. Когато заявлението се съставя като електронен документ, следва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис.
  (3) При подаване на заявлението от упълномощено лице към него следва да приложите и съответното изрично пълномощно.
  (4) В случаите, когато при упражняване на правата Ви по настоящата глава съществува вероятност да се разкрият лични данни и за трето лице, съответният наш служител ще Ви предостави достъп само до частта от тях, която се отнася за вас.

Чл.12. В срок до 30 (тридесет дни) от постъпването на валидно Ваше заявление за упражняване на права във връзка със защитата на личните данни“ Чеър Селект ЕООД ще Ви предостави писмена информация във връзка с действията, извършени от нас, като:

 1. При упражнено от Вас право на достъп до личните данни – ще ви предостави информация за: целите, за които Дружеството обработва личните Ви данни; категориите лични данни, които обработва; получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните Ви данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации получатели, на които ги предоставя; когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните Ви данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок; съществуването на право да изискате от нас коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или да се направи възражение срещу такова обработване, правото Ви на жалба до компетентните надзорни органи; когато личните Ви данни не са събрани от Вас – всякаква налична информация за техния източник, съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, съгласно Общия Регламент относно защитата на данните;
 2. При упражнено от Вас право на изтриване на личните ви данни – ще изтрие без ненужно забавяне вашите лични данни, при условие, че са налице предпоставките за упражняване на това Ваше право, предвидени в Общия регламент относно защита на данните, ЗЗЛД и актовете по прилагането им и доколкото това не противоречи на нормативните ни задължения за обработване на личните ви данни;
 3. При упражнено от Вас право на ограничаване обработването на Вашите лични данни – ще ограничи обработването на личните Ви данни, в случаите, предвидени в приложимата нормативна уредба и доколкото това не противоречи на нормативните ни задължения за обработване на личните Ви данни, без да ги изтрием, както и ще Ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.
 4. При упражнено от Вас право на преносимост на Ваши лични данни – Чеър Селект ЕООД ще Ви представи личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и ще прехвърли Вашите данни на друг администратор, в случаите, предвидени в приложимата нормативна уредба, и доколкото това не противоречи на нормативните ни задължения за обработване на личните ви данни.
  (2) Чеър Селект ЕООД ще Ви информира писмено и за всеки отказ за достъп, изтриване, право на ограничаване на обработването на ваши лични данни или искане за упражняване право на преносимост, както и за причините за отказа в срока по ал.1.
  (3) Когато личните Ви данни са изтрити или обработването им е ограничено, Чеър Селект ЕООД ще уведоми получателите им, които носят отговорност за тяхното съответно – изтриване, или ограничаване.
  (4) Задължението ни за предоставяне на информацията по настоящия член може да бъде ограничено изцяло или частично, като се отчитат Вашите основни права и легитимни интереси и в случаите, предвидени от приложимите нормативни актове.
  (5) Чеър Селект ЕООД има право да удължи срока по ал.1 до 60 дни, в зависимост от сложността и броя на постъпилите заявления във всеки отделен случай. Дружеството ще Ви уведоми за всяко удължаване на срока, както и за причините за удължаването на срока за отговор от наша страна в срок от 30 дни от постъпването на валидно ваше заявление за упражняване на права във връзка със защитата на личните данни.
  Чл.13. (1) Правото да поискате коригиране на личните Ви данни можете да осъществите, като попълните писмено заявление за коригиране на личните данни (заявлението), което ще ви предоставим при поискване.
  (2) Заявлението може да отправите лично или чрез Ваше изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно на хартиен носител в наш офис, както и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). Когато заявлението се съставя като електронен документ, следва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис.
  (3) При подаване на заявлението от упълномощено лице към него следва да приложите и съответното изрично пълномощно.
  Чл.14. (1) В срок до 30 (тридесет дни) от постъпването на валидно ваше заявление за коригиране на личните данни, Чеър Селект ЕООД, ще коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас или ще допълни непълните Ви лични данни.
  (2) Чеър Селект ЕООД ще Ви информира писмено за всеки отказ за коригиране или допълване на Ваши лични данни, както и за причините за отказа в срока по ал.1.
  (3) Когато личните Ви данни са коригирани или допълнени, Чеър Селект ЕООД ще уведоми получателите им, които носят отговорност за тяхното съответно – коригиране или допълване.
  (4) Задължението ни за предоставяне на информацията по настоящия член може да бъде ограничено изцяло или частично, като се отчитат Вашите основни права и легитимни интереси и в случаите, предвидени от приложимите нормативни актове.
  Чл.15. (1) Правото да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг можете да осъществите, като попълните писмено Заявление за оттегляне на съгласие за обработване на лични данни за целите на директния маркетинг (Заявлението), което ще ви предоставим, при поискване.
  (2) Заявлението може да отправите лично или чрез Ваше изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно на хартиен носител във всеки наш офис, както и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). Когато заявлението се съставя като електронен документ, следва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис.
  (3) При подаване на заявлението от упълномощено лице към него следва да приложите и съответното изрично пълномощно.
  Чл.16. В срок до 30 (тридесет дни) от постъпването на валидно Ваше заявление за оттегляне на съгласие за обработване на лични данни за целите на директния маркетинг Чеър Селект ЕООД, ще прекрати обработването на предоставените от Вас лични данни за целите на директния маркетинг и ще ви предостави писмена информация във връзка с тези действия.
  (2) Чеър Селект ЕООД ще Ви информира писмено и за всеки отказ за уважаване на заявлението по ал.1, както и за причините за отказа в срока по ал.1.
  (3) След като Чеър Селект ЕООД прекрати обработването на предоставените от Вас лични данни, Дружеството ще уведоми получателите им, които носят отговорност за прекратяването на обработването им.
  (4) Задължението ни за предоставяне на информацията по настоящия член може да бъде ограничено изцяло или частично, като се отчитат вашите основни права и легитимни интереси и в случаите, предвидени от приложимите нормативни актове.
  (5) Чеър Селект ЕООД има право да удължи срока по ал.1 до 60 дни, в зависимост от сложността и броя на постъпилите заявления във всеки отделен случай. Дружеството ще Ви уведоми за всяко удължаване на срока, както и за причините за удължаването на срока за отговор от наша страна в срок от 30 дни от постъпването на валидно Ваше заявление за оттеляне на съгласие за обработване на лични данни за целите на директния маркетинг.
  Срок на съхранение на личните ви данни
  Чл.17. (1) Чеър Селект ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, Чеър Селект ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне. В масовия случай, ако не сме уточнили друго, данните Ви се съхраняват за срок от 2 (две) календарни години от датата на получаването им.
  (2) Чеър Селект ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Чеър Селект ЕООД или друго.
  (3) Чеър Селект ЕООД съхранява Вашите данни, дадени на основание съгласие, до неговото изрично оттегляне, като това не засяга направени публикации и коментари с оглед запазване на смисловата цялост на коментарите.
  (4) Чеър Селект ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.
  При нарушение на сигурността на личните ви данни
  Чл. 18. (1) Ако Чеър Селект ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
  (2) Чеър Селект ЕООД не е длъжно да Ви уведомява, ако:
 5. е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 6. е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 7. уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни
Чл. 19. Във връзка със сключването на договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Чеър Селект ЕООД услуги, Чеър Селект ЕООД предава необходимата информация към:

 1. Куриерски или пощенски компании, които трябва да Ви доставят документални или други пратки от наше име
 2. Печатници, които трябва да подготвят персонализирани материали за Вас
 3. Компании за изпращане на масов имейлинг, когато трябва да получите имейл съобщение от нас.
  Чл. 20. Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.
  Защита на данните

Чл. 21. Чеър Селект ЕООД третира Вашите лични данни като строго поверителни. За да ги защити, са предприети редица мерки, включително:

 1. Ограничаваме достъпа до помещенията, в които работим, само до хората, които трябва да бъдат там (за целта използваме кодове и карти за достъп, пароли и др. технологии, свързани с ограничаване на достъпа до определени помещения);
 2. Прилагаме и контрол на достъпа до нашите системи за информационни технологии с помощта на защитни стени (firewalls), валидиране на идентификационен номер (ID), логическо сегментиране и/или физическо разделяне на нашите системи и информация;
 3. Използваме способи като криптиране и псевдонимизиране на информацията;
 4. Никога не искаме от Вас да ни изпращате паролата си;
 5. Съветваме Ви никога да не въвеждате номер на сметка, парола или друга чувствителна информация в имейл към нас.
  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  §1. Настоящата политика е утвърдена със заповед на представляващия Чеър Селект ЕООД
  §2. За неуредените в Настоящата политика въпроси се прилагат Общият регламент относно защитата на данните, Законът за защита на личните данни и другите нормативни актове, относими към дейността на Чеър Селект ЕООД.
  §3. Отчитайки съвременните тенденции, настоящата политика за поверителност може да бъде променяна. Датата на актуализиране е посочена в края на документа. Всички промени в настоящата политика за поверителност ще бъдат приложими след тяхното обявяване занапред.

Последна актуализация: 28.11.2023 г.
Настоящата политика е изготвена от екипа на Advocatus.bg

X
Или

Регистрация

Вашите лични данни ще бъдат използвани за подобряване на вашето преживяване в този уебсайт, за управление на достъпа до вашия акаунт и за други цели, описани в политиката на поверителност.

Или